13.4.2018 alkaen

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Savon HopHop Oy:n hallinnoiman tilan tallentavassa kameravalvontajärjestelmässä käsitellään henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Savon HopHop Oy
Leväsentie 2b, 70700 Kuopio
Y-tunnus 2792861-8
 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Asiakaspalvelu
Puhelin: 050-318 9995
Sähköpostiosoite: posti@gamecenter.fi

Rekisterin nimi

Savon HopHop Oy:n tallentava kameravalvontajärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on:

- työntekijöiden ja tiloissa oleskelevien asiakkaiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
- omaisuuden suojaaminen
- turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen
 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kameravalvontajärjestelmän tallentamaa aika- ja paikkasidonnaista kuvatallennetta rekisterinpitäjän hallinnoimassa tilassa osoitteessa Leväsentie 2, 70700 Kuopio. Jatkuvasti kuvaa tallentava. Tallennusaika n. yksi (1) vuosi.

Tietolähteet

Kameravalvontajärjestelmän tietolähteet muodostuvat rekisterinpitäjän omistamista tallentavista valvontakameroista.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikostilanteiden, vahinkotilanteiden tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla teknisen käyttöyhteyden kautta, joista niitä voidaan käsitellä rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.  

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia.

Rekisteröidyn oikeudet

Kaikki alla mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus vaatia tiedon poistamista ja korjaamista

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietojaan.

Rekisteri sisältää pelkästään kameroiden tallentamaa tietoa, jossa ei yleensä voi olla virheellistä tietoa. Rekisteröity voi kuitenkin esittää tiedon korjaamista koskevan vaatimuksen rekisterinpitäjälle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista.

Rekisteröidyn informointi

Rekisterinpitäjä informoi kameravalvonnan kohdentamat alueet ja tilat opaskylteillä, joissa lukee ”Alueella tallentava kameravalvonta”.  

Rekisterin suojaus

Rekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suojatussa tilassa. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja erilaisin salaus ja verkkotekniikoin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Rekisterinpitäjä päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa rekisterin käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Työsuhteen päättymisen jälkeen käyttöoikeudet poistetaan.

Järjestelmään kirjautuminen on mahdollista vain yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttöä valvotaan säännöllisesti suoritettavilla ylläpitoimenpiteillä.

Rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin tietoihin. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojamaan henkilötiedot vastaavalla tavalla.